• 0(258) 211 85 85
  • 0(258) 211 85 85
  • info@denizlikoleji.com
  • Türkçe

Rehberlik

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ SİSTEMİ

    Okulumuz bünyesinde verilen rehberlik ve danışma hizmetleri; önleyici ve gelişimsel hizmetler, iyileştirici hizmetleri ile destek hizmetlerinden oluşmaktadır. Bunlar:
  ÖNLEYİCİ VE GELİŞİMSEL HİZMETLER
       1.Sınıf Rehberlik Programı:
     Öğrencilerin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarına yönelik olarak belirlenmiş kazanımların sınıflarda grup etkinlikleri yolu ile öğrencilere sistemli bir şekilde sunulmasını amaçlayan programlardan oluşur.
     2. Bireyi Tanıma Çalışmaları:
     Öğrencilerin kendini keşfetmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak amacıyla rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından sunulan; öğrencilerin kişilik özellikleri, sosyoekonomik koşulları, aile özellikleri, çevreyle ilişkileri, psikolojik uyumu, sağlık durumu, ilgi ve yetenekleri, sahip olduğu değerler, akademik başarısı gibi durumlar hakkında test ve test dışı teknikler yoluyla bilgi toplanması ve elde edilen bilginin kişiyle paylaşılmasını içeren bütünleştirilmiş çalışmalardır.
   3. Bilgi Verme Çalışmaları:
   Öğrencilerin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgilerin bireysel görüşme; küçük grup çalışmaları; psiko-eğitsel programların uygulanması, seminer, gezi, atölye çalışması, konferans, panel gibi büyük grup çalışmaları ve pano, broşür, okul internet sayfası vb. yayın hazırlama yolları ile sunulmasını içerir.  
  Bilgi verme çalışmaları üç alanda sunulmaktadır;  
    Kişisel-Sosyal Rehberlik: Sosyal duygusal beceriler, kendini tanıma ve anlama, gelişim dönemi ve görevleri, kendine karşı olumlu tutum, özerk kimlik gelişimi, duygu düzenleme, ihmal ve istismardan korunma ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda öğrencilere bireysel görüşme, küçük grup, psiko-eğitsel grup ve büyük grup çalışmaları yolu ile sunulan bilgi verme çalışmalarını kapsamaktadır.
     Eğitsel Rehberlik: Okula ve çevreye uyum sağlama, öğrenmeyi öğrenme, verimli ders çalışma becerileri kazanma, eğitimiyle ilgili karar verme süreçleri, başarıyı engelleyen etmenler, devamsızlık nedenleri, kişiye özgü öğrenme stilleri, üst öğrenim kurumları ile eğitim ve meslek yaşamı arasında bağlantı kurma gibi konularda öğrencilere bireysel görüşme, küçük grup, psikoeğitsel grup ve büyük grup çalışmaları yolu ile sunulan bilgi verme çalışmalarıdır.
Mesleki Rehberlik: Meslekleri tanıma, ilgi, yetenek ve değerlerini tanıma, kişisel nitelikleri ile meslekler/işler arasındaki ilişkileri anlama, iş yaşamı ve çalışmaya ilişkin olumlu tutum geliştirme, mesleğe hazırlanma konularında öğrencilere bireysel görüşme, küçük grup ve büyük grup çalışmaları yolu ile sunulan bilgi verme çalışmalarıdır.

B) İYİLEŞTİRİCİ HİZMETLER
1.Bireysel Psikolojik Danışma: Öğrenci ile psikolojik danışma ve rehberlik alanında eğitim almış rehberlik öğretmeni arasında öğrencinin kişisel-sosyal ilişkilerini iyileştirme; başa çıkma yeterliliği ile sosyal etkililiğini artırma; karar verme süreçlerini öğrenme; kapasitesini güçlendirme, kendini keşfetme süreçlerini içeren; duygusal, düşünsel, davranışsal olarak iyileştirici ve geliştirici bir ilişkinin kurulduğu bireysel yardım hizmetidir. 

2.Grupla Psikolojik Danışma: Belirli bir süreç içerisinde gerçekleşen, kendini tanıma, güçlü ve zayıf yönlerini fark etme, sosyal becerilerini geliştirme, başa çıkma, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirme gibi amaçlar çerçevesinde bir araya gelmiş 8-15 arası öğrenciyle, psikolojik danışma ve rehberlik alanında yetişmiş ve grup dinamiklerini yönetme yeterliliğine sahip rehberlik öğretmeni liderliğinde, etkileşime açık bir şekilde grup üyelerinden de destek almayı içeren danışma hizmetidir. 
 
3. Sevk (Yönlendirme):  Bireyin, rehberlik hizmetlerinin müdahale alanı ya da rehberlik öğretmeninin mesleki yeterlikleri dışında kalan bir uzmanlık alanında yardıma ihtiyaç duyması durumunda daha yetkin yardım alabileceği düşünülen uzman kişi/kurum/kuruluşlara yönlendirilmesidir.   
C) DESTEK HİZMETLER
Dolaylı yoldan öğrencinin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimini destekleyen rehberlik hizmetleridir. 
Müşavirlik: Öğrencinin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimine ilişkin olarak rehberlik öğretmeni tarafından veli, öğretmen ve yöneticilere sunulan önleyici ya da iyileştirici nitelikteki destek çalışmalarıdır.
Veliye Yönelik: Öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla veli görüşmesi, aile eğitimi (kurs), ziyaret/gezi (ev ziyareti) vb. şeklinde okul rehberlik servisince sunulan hizmetleri içerir.
      Öğretmene Yönelik: Rehber öğretmen ile öğretmenin, öğrenciye ilişkin konularda uzmanlık bilgisi dâhilinde karşılıklı ve profesyonel bilgi alışverişinde bulunmasını ve öğretmen eğitimlerini kapsayan müşavirlik hizmetleridir.

FAALİYET TÜRLERİMİZ 
Okulumuzun rehberlik ve danışma hizmetleri sisteminde yer alan grup çalışmaları aşağıdaki faaliyet türlerinde gerçekleştirilir: 
Seminerler: Bir konudaki uzman kişi tarafından ön hazırlık yapılarak grubun ihtiyacı doğrultusunda yapılan bilgi verici nitelikteki sunum çalışmalarıdır. Sınıf ortamında veya çok amaçlı salonlarda sunuş yoluyla yapılan bilgilendirme çalışmaları bu kapsamda değerlendirilir. Örneğin öğrencileri verimli ders çalışma yöntemleri hakkında yansı cihazı kullanarak bilgilendirmesidir.. 
Kurs: Belirli bir konuda birtakım bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak amacıyla düzenlenen ve kısa süreli derslere dayanan ve sonunda başarının değerlendirildiği eğitim etkinliğidir.
Konferans: Bilimsel, eğitsel, toplumsal konularda uzmanlar tarafından açıklama yapmak, bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen konuşma türüdür.
Panel:  Toplumsal bir konunun bu konu ile ilgili uzman kişilerce samimi bir havada tartışılmasıdır.
Yayın Hazırlama: Pano, broşür, okul internet sayfası gibi yollar ile bilgi sunmayı amaçlayan çalışmalardır.
Psiko-Eğitsel Grup:  Önleyici ve eğitsel nitelikte, beceri kazandırmayı amaçlayan, sürecin ve hedef davranışların yapılandırıldığı psiko-eğitsel programların uygulandığı gruplardır. 
Sınıf Rehberliği: Bireyin kendini ve çevresi tanımasına yardım edilmesi amacıyla belirli bir program aracılığı ile sunulan, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmenleri tarafından yürütülen hizmetlerdir. 
Bireyi Tanıma Teknikleri: Bireyi tanıma bireyin kendi ilgi, yetenek, değer, tutum ve kişilik özelliklerini keşfetmesini ve gerçekçi kararlar almasını sağlamak amacıyla rehberlik öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından yürütülen bilgi toplama sürecidir. 
Ziyaret/Gezi: Okul ve sınıf içinde yapılan çalışmaları tamamlamak, okulda öğrenilen konuları doğal ortamında görmek ve okul ile gerçek hayat arasındaki bağı kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaretlerdir.
Akran Danışmanlığı: Kişisel, sosyal ve akademik konularda yardım becerileri ile ilgili eğitim verilmiş öğrencilerin rehberlik öğretmeni süpervizyonu doğrultusunda akranlarına sundukları yardım çalışmalarıdır.

                                      REHBERLİK PROGRAMI
BİREYSEL REHBERLİK VE DANIŞMA PROGRAMI
ÖNLEYİCİ VE GELİŞİMSEL HİZMETLER
Bireyi Tanıma Çalışmaları
Yaşam Pencerem
Öğrenci Bilgi Formu
Yol Haritam
Bana Kendini Anlat
Kendimi Tanıyorum
Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi
Çocuğumu Tanıyorum Formu
Aile içi Gözlem Formu
DEHB Gözlem Formu
Ev Ziyaret Formu
Öğrenci Gözlem Kaydı
Teknoloji Bağımlılığı Ölçme araçları
Öğrenci-Öngörüşme Formu
Zorbalık değerlendirme formu
Bilgi Verme Çalışmaları/Bireysel Görüşmeler
Kişisel -Sosyal Rehberlik
Aile
Arkadaşlık İlişkileri
Davranış Sorunları
Psikolojik Uyum
Sağlık
Sosyal Uyum
Sosyoekonomik konular
Eğitsel Rehberlik
Başarısızlık Nedenleri
Çalışma Programı Hazırlama
Ders Seçimi
Dikkat Geliştirme Çalışmaları
Hedef Belirleme
Motivasyon
Okul Kuralları
Okula ve Çevreye Uyum
Okulda Seçilebilecek Alan/Dallar
Öğrenciyi İlgilendiren Yönetmelikler
Öğrenme Stilleri
Öz Disiplin Geliştirme
Serbest Zamanı Değerlendirme
Sınav Kaygısı
Sınavda Başarılı Olma Stratejileri
Üst Öğrenime Geçiş Sınavları
Atölyeler
Verimli Ders Çalışma
Zamanı Yönetimi
c) Mesleki Rehberlik
Çalışan/işveren Hak ve Sorumlulukları
Çevredeki İş Olanakları ve Çalışma Koşulları
İş Görüşmesi Becerileri
İş ve Mesleğe Hazırlayan Kurum ve Kursların Tanıtımı
İş ve Meslek Etiği
İş Yaşamına Yönelik Beceriler
Kariyer Planlama
Meslek Sahibi Olmanın Önemi
Meslek Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Meslek Tanıtımı
Meslek ve Değer İlişkisi
Meslek ve İlgi İlişkisi
Meslek ve Kişisel Özellik İlişkisi
Meslek ve Yetenek İlişkisi
Mesleki Hedef Belirleme
Mesleklerin İncelenmesi
Özgeçmiş Hazırlama
Yöneltme Ve İzleme
Alan/Dal Tercihleri
Seçmeli Ders
Sosyal Kulüpler
Atölyeler
Üst Öğrenim Kurumuna Geçen Öğrencilerin İzlenmesi

İYİLEŞTİRİCİ HİZMETLER
Bireysel Psikolojik Danışma
Davranış Sorunları
Aile
Okula ve Çevreye Uyum
Psikolojik Uyum
Sağlık
Sosyal Uyum
Sosyo-ekonomik Konular
Yöneltme Yerleştirme
İzleme Değerlendirme

DESTEK HİZMETLER
Veliye Yönelik Müşavirlik
Aile
Akademik Konular
Davranış Sorunları
Okula ve Çevreye Uyum
Psikolojik Uyum
Sağlık
Sosyal Uyum
Sosyo-ekonomik Konular
Yöneltme Yerleştirme
İzleme Değerlendirme
Öğretmene Yönelik Müşavirlik
Akademik Konular
Davranış Sorunları
Okula ve Çevreye Uyum
Psikolojik Uyum
Sağlık
Sosyal Uyum
Sosyo-ekonomik Konular
Yöneltme Yerleştirme
İzleme Değerlendirme

         GRUP REHBERLİK ÇALIŞMALARI
Sınıf Rehberlik Programı
Okul Öncesi:
Her bireyin özel alanı olduğunu söyler
Bireylerin özel alanlarına saygı duyulması gerektiğini fark eder.
Gerektiğinde “hayır” der.
Zorbalıkla karşılaştığında yapılması gerekenleri söyler.
İlkokul:
Kişisel sınırlarını korumanın önemini açıklar.
Kişisel sınırlarını korur.
Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu fark eder.
Öfkesini uygun yollarla ifade eder.
Zorbalıkla karşılaştığında baş etme yollarını kullanır.
Ortaokul:
Sınav kaygısının performansını düşürecek düzeyde olup olmadığını belirler ve gerekiyorsa yardım alır.
Öfkeyi uygun ve uygun olmayan biçimlerde ortaya koymanın sonuçlarını açıklar.
Öfkelendiğinde gevşeme ve nefes egzersizlerini kullanır
Çatışma durumlarını fark eder.
Kullandığı çatışma çözme yöntemlerini değerlendirir.
Lise:
Sınava ilişkin duygularını sınav performansına etkileri açısından değerlendirir
Sınav kaygısıyla başa çıkma yollarını kullanır.
Öfkenin yarattığı fiziksel, duygusal ve düşünsel etkileri açıklar.
Öfke ile baş etmede kullandığı yöntemleri yarattığı etkileri açısından değerlendirir.
Öfkeyle baş etmede yapıcı yollar kullanır.
Etkili çatışma çözme basamaklarını açıklar.
Günlük hayatında kullandığı çatışma çözme basamaklarını etkililiği açısından değerlendirir.
Akran baskısıyla baş eder.
Fiziksel, sözel ve duygusal şiddetle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir.
Fiziksel, sözel ve duygusal tacizle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir.
Etkili çatışma çözme basamaklarını kullanır.
Günlük hayatında kullandığı sorun çözme yollarını etkililiği açısından değerlendirir.
Etkili sorun çözme basamaklarını kullanır.
Stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklar.
Stres durumlarında kullandığı tepkileri etkililiği açısından değerlendirir.
Stresle başa çıkmada uygun yöntemler kullanır.
Kişisel sınırların farkında olur.
Kendini koruma becerisi kazanır
Bireyi Tanıma Çalışmaları
Yaşam Pencerem
Okul Risk Haritası
Sınıf Risk Haritası
Öğrenci Bilgi Formu
Bana Kendini Anlat
Kimdir Bu
Kime Göre Ben Neyim
Sosyometri
Çocuğumu Tanıyorum
Kendimi Tanıyorum
Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi
Bilgi Verme Çalışmaları
Kişisel Sosyal Rehberlik
Akran Arabuluculuğu
Akran Zorbalığı
Atılganlık
Bireysel Farklılıklara Saygı
Çatışma Çözme Becerileri
Çocuklarda Cinsel Eğitim
Duygu Kontrolü
Eleştirel Düşünme Becerisi
Ergenleri Bilgilendirme ve Farkındalık Kazandırma Eğitim Programı
Geleceği Planlama
Gelişim Dönemi Özellikleri
Hak ve Sorumluluklarını Bilme
İhmal İstismardan Korunma
İletişim Becerileri
İşbirliği Geliştirme
Karar Verme Becerisi
Olumlu Davranış Geliştirme
Otokontrol
Öfke Kontrolü
Öz Bakım Becerileri
Özgüven Geliştirme
Özsaygı
Problem Çözme Becerileri
Sosyal Beceriler
Stresle Baş Etme Becerileri
Şiddeti Önleme
Bağımlılık ve Başaetme,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Yaratıcı Düşünme Becerisi
Mesleki Rehberlik
Bir Meslek Elemanını Sınıfa/Okula Davet Etme
Çalışan/işveren Hak ve Sorumlulukları
Çevredeki İş Olanakları ve Çalışma Koşulları
İş Görüşmesi Becerileri
İş ve Mesleğe Hazırlayan Kurum ve Kursların Tanıtımı
İş ve Meslek Etiği
İş Yaşamına Yönelik Beceriler
Kariyer Planlama
Meslek Sahibi Olmanın Önemi
Meslek Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Meslek Tanıtımı
Meslek ve Değer İlişkisi
Meslek ve İlgi İlişkisi
Meslek ve Kişisel Özellik İlişkisi
Meslek ve Yetenek İlişkisi
Mesleki Hedef Belirleme
Özgeçmiş Hazırlar.
Veliye Yönelik Müşavirlik/Eğitim:
Akran Arabuluculuğu
Akran Zorbalığı
Alan/Dal Tanıtımı ve Seçimi
Anne Baba Tutumları
Atılganlık
Baba Destek Programı
Bireysel Farklılıklara Saygı
Çatışma Çözme Becerileri
Çevredeki İş Olanakları ve Çalışma Koşulları
Çocuk ve Ergenlerin Gelişim Özellikleri
Çocuklar ve Oyun
Çocuklarda Cinsel Eğitim
Çocuklarda Öz Disiplin Geliştirme
Davranış Sorunları
Ders Seçimi
Dikkat Geliştirme Çalışmaları
Ebeveynlik Becerileri
Engel Türleri ve Tanılama Süreçleri
Geleceği Planlama
Hak ve Sorumluluklarını Bilme
Hedef Belirleme
İhmal istismardan Korunma
İletişim Becerileri
İş Yaşamına Yönelik Beceriler
İşbirliği Geliştirme
Karar Verme Becerisi
Kariyer Planlama
Kuşaklararası İletişim
Meslek ve Değer İlişkisi
Meslek ve İlgi İlişkisi
Meslek ve Kişisel Özellik İlişkisi
Meslek ve Yetenek İlişkisi
Motivasyon
Okul Başarısında Ailenin Rolü
Okul Olgunluğu
Olumlu Davranış Geliştirme
Öfke Yönetimi
Öğrenciyi İlgilendiren Yönetmelikler
Öğrenme Stilleri
Özgüven Geliştirme
Özsaygı Geliştirme
Problem Çözme Becerileri
Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma
Sağlıklı Yaşam
Serbest Zamanı Değerlendirme
Sınav Kaygısı
Stres Yönetimi
Şiddetin Önlenmesi
Bağımlılığın önlenmesi,
Tek Ebeveynlilik
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Travma Sonrası Normal Tepkiler (Psikoeğitim)
Üst Öğrenim Kurumları
Üst Öğrenime Geçiş Sınavları
Verimli Ders Çalışma Teknikleri
0-18 Yaş Aile Eğitim Programı

 
DENİZLİ KOLEJİ
SINIF İÇİ REHBEHBERLİK ETKİNLİKLERİ


 
 
Etkinlikleri Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Ve Öneriler
 
Etkinliklerin uygulanması, ilgili mevzuata ve programa göre sınıf rehber öğretmenlerinin sorumluluğundadır. Uygulamalar sırasında karşılaşılan güçlüklerle ilgili okul rehber öğretmeninden yardım alınabilir. Ayrıca aynı sınıfların sınıf rehber öğretmenleri uygulamalarla ilgili birbirlerine destek olabilir, ortak çalışmalar yapılabilir.
Öğrencilerle ilgili her konuda okul rehber öğretmeni ile işbirliği içerisinde çalışmak daha etkili ve verimli olmanızı sağlar.
Öğrencilerinize aktardığınız bilgiler ve paylaştığınız konular hakkında velilerinizi de bilgilendirmeniz yararlı olabilir. Çünkü bazı konularda veliler de yanlış ve eksik bilgilere sahip olabilir. Sadece öğrenciyi bilgilendirmek birçok konuda öğrenci ve ailesi arasında çatışmalara yol açabilir.
Sınıf rehber öğretmenleri sınıfa gitmeden önce yapacağı etkinlik üzerinde çalışmalı, sınıfa hazırlıklı gitmelidir. Etkinlikler uygulanmadan önce okunmalı, gerekli araştırma ve hazırlıkları yapılmalıdır. Bu sizin hem konuya daha hâkim olmanızı sağlayacak, hem de öğrenciler için etkili, güvenilir bir model oluşturmanıza ve süreyi daha iyi kullanmanıza olanak verecektir. Sürekli yazılı materyale bakarak talimatlar veren öğretmen görüntüsü istenen etkiyi sağlamayacaktır.
Önceden hazırlık yapmaları gereken etkinlikler için öğrenciler bilgilendirilmeli ve hazırlanmaları için yeterli süre verilmelidir. Öğrencilerin yapacakları araştırmalar bir önceki haftanın etkinliğinin en sonunda belirtilmiştir. Etkinliklerin sırası değiştirildiğinde bu bilgilere dikkat edilmelidir.
Etkinliklerin uygulanması sırasında empati, saygı, koşulsuz kabul ve saydamlık gibi hümanist bir öğretmenin benimsemesi gereken tutumları sergileyerek öğrencilerin sınanma kaygıları olmadan kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, rahat ve güvenli hissedecekleri bir ortam oluşturulmalıdır.
Öğrencilerle etkileşim sürecinde birbirlerinin paylaşımlarına ilişkin yorumlarının yapıcı olmasına dikkat edilmeli ve etkinlikler sırasında uyulacak kuralları ve dikkat edilecek noktaları sürecin başında detaylı bir şekilde, örnekler vererek ve öğrencileri de sürece katarak belirtmek gerekir. Sınıfta öğrencilere bu konuda sorumluluk verilip  aşağıdakilere benzer kurallar birlikte oluşturulabilir. Böylece daha sonraki günlerde sadece küçük hatırlatmalarla çalışmalara devam edilebilir ve sınıf kendi otokontrolünü oluşturabilir. 
Etkinlikle ilgili yönergeleri iyi dinlemeliyiz,
Anlamadığımız konularda soru sormaktan çekinmemeliyiz,
Söz almadan konuşmamalıyız,
Konuşan kişiyi can kulağıyla dinlemeliyiz,
Kimsenin sözünü kesmemeliyiz,
Kimse için aşağılayıcı, küçük düşürücü, yargılayıcı ifadeler kullanmamalıyız, 
Kimseyle alay etmemeli ve ad takmamalıyız,
Her birimiz etkinliklerde aktif olmaya çalışmalıyız,
Konu ile ilgili söyleyeceklerimizi söylemekten çekinmemeliyiz,
Konuşmalarımızın konu ile ilgili olmasına özen göstermeliyiz,
Etkinlikler sırasında sınıftaki paylaşımlarda gizlilik ilkesine uymalıyız,
Etkinliklerle ilgili önceden yapmamız gereken araştırmaları yapmaya özen göstermeliyiz,
Kimse ile kişisel çatışmalara girmemeliyiz, vb.
Eğer sınıf uygunsa çember şeklinde ya da U düzeninde oturmak grup çalışmaları için daha yararlı olacaktır. Böylece tüm grup hem birbirini hem de öğretmeni daha iyi görebilir ve yapılan çalışmalar daha etkili olabilir. 
Etkinlikler sırasında öğrenciler sunum yaparken, bir konuda sorulan soruyu cevaplarken ya da bir konuda düşüncesini belirtirken kendisini sıkılmadan rahat ifade edebilmelidir. Bu da sınıfta bir güven ortamı oluşması ile ilgilidir. Öğrencilere bu güveni vermek için şu açıklamayı yapmak yararlı olabilir.”Burada önemli olan düşüncelerin ifade edilmesidir. Paylaşımlar doğru, yanlış hatalı eksik olabilir. Herkes bazı konularda yanlış ya da eksik bilgilere sahip olabilir.”
Paylaşımların fikir tartışması haline gelmesine asla izin verilmemeli, bu konuda öğrenciler en baştan uyarılmalıdır. Ama etkinlik özellikle bunu gerektiriyorsa kuralları baştan belirlenerek tartışma oturumu düzenlenir ve bu kurallara uygun olarak tartışmaları istenir.
Ergenlerin çevrelerine zaman zaman çok acımasız davranabileceklerini, çok alaycı olabileceklerini, sabit fikirli ve dik başlı tavırlar sergileyebileceklerini, ergenliğin egosantrik bir dönem olması nedeniyle kendileri dışındaki kişilerin fikirlerini beğenmeyeceklerini, çok fazla eleştirel olabileceklerini hiçbir zaman göz ardı etmemeli ve buna göre önlemler alınmalıdır. 
Etkinliklere ve doğaçlamalara katılmayan, hiç söz almayan öğrenciler olabilir. Bu öğrencileri rehberliğin gönüllülük ilkesi göz önünde bulundurularak zorlamadan, uygun bir biçimde katılması için yüreklendirmeli ve desteklemeliyiz. Ya da bunun tersi her etkinlikte, her çalışmada sürekli öne çıkan ve kimseye fırsat vermeyen öğrenciler de olabilir. Bu öğrenciler de incitilmeden, hevesleri kırılmadan diğer arkadaşlarına da fırsat vermesi için özel olarak uyarılabilir.
Etkinlikler sırasında öğrencilerin özel bir durum yaşadığını fark edildiğinde bu soruna sınıfta çözüm aramak yerine, öğrenciyle daha sonra özel olarak görüşmeli ve gerekirse öğrencinin de onayı ile rehber öğretmen ve aile konu ile ilgili bilgilendirilmelidir.
Öğrencilerin ailelerinin ya da arkadaşlarının özel hayatlarına ilişkin sınıf ortamında konuşulması uygun olmayan bilgileri açıklamalarını önlemek amacıyla “annem, babam, Ahmet, Ayşe v.b.” ifadeler yerine “tanıdığım birisi” biçiminde ifadeler kullanmaları sağlanmalıdır.
Etkinliklerde verilen formlar tıpkı diğer dersler için çoğaltıldığı gibi her öğrenci için bir adet çoğaltılıp verilebilir. Eğer bu tür bir olanak yoksa öğrencilere bir adet verilir ve kendi aralarında organize olarak çoğaltmaları istenir ya da öğrencilerin defterlerine yazdırılabilir. Bazı formların büyütülüp asılması gerekebilir eğer okulun bu tür olanakları yoksa büyük bir kartona ya da tahtaya yazılabilir. 
Öğrencilere etkinliklerde kullandıkları bilgi formlarını ve doldurdukları formları bir dosyada toplamaları ve zaman zaman tekrar incelemeleri önerilir.
Etkinlikler farklı şekillerde ve farklı ortamlarda da işlenebilir. Bazı etkinlikler sınıf yerine; bahçede, okulun konferans salonunda, spor salonunda vb. Yerlerde gerçekleştirilebilir. Bazı etkinlikler de konu ile ilgili yerlere geziler düzenlenerek ya da sınıfa konu ile ilgili kişiler davet edilerek işlenebilir.
Etkinliklerde verilen öykü, şiir, yazı vb. materyaller yerine etkinliğin amacını ve akışını bozmayacağını düşünülen farklı materyaller kullanabilir. 
Bazı etkinliklerde ortaya çıkan ürünler (Yazı, broşür vb). Sınıf panosunda ya da diğer sınıflarla işbirliği yapılarak okul panosunda sergilenerek belli konularda okul çapına duyarlılık sağlanabilir.
Etkinlikler sırasında hafif, rahatlatıcı bir müzik kullanılabilir.
Programda hazırlık sınıfları için ayrıca kazanımlara yer verilmediğinden hazırlık sınıfları için etkinlik hazırlanmamıştır. Bu nedenle hazırlık sınıflarında İlköğretim 8. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf kazanımlarından öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kazanımlar seçilerek yeni bir liste yapılacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Etkinliklerin değerlendirmesi için programda örnek olarak verilen “Etkinlik Değerlendirme Formları” her etkinlik sonunda uygulanacak diye bir sonuç çıkarılmamalıdır. Kazanımların değerlendirilmesinin süreç ağırlıklı olması öngörülmektedir. Bilindiği üzere rehberlikle ilgili kazanımların birçoğu 40 dakika gibi kısa sürede kazandırılıp ölçülebilecek nitelikte değildir. Bazı kazanımlar bir olgunlaşma süreci istemektedir. Bazıları gözlem yoluyla değerlendirilebilirken,  bazıları için ölçek kullanmak gerekebilir. Değerlendirmede hangi kazanımların hangi yöntemle değerlendirileceği konusunda da karar yine tek tek sınıf öğretmenleri tarafından değil okul rehber öğretmeni tarafından, yoksa Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından alınmalıdır. Böylece okulda da bir bütünlük olacaktır. 
Burada asıl amaç; sınıf rehber öğretmenlerinin bu kazanımın öğrenciler tarafından ne ölçüde kazanıldığını, etkinliğin ne ölçüde uygulanabildiğini ve karşılaşılan güçlüklerle ilgili geri bildirim vermesidir. Bu geri bildirimler her etkinliğin altında yer alan değerlendirme bölümüne de yazılabilir.. Böylece sene sonu raporlarının altyapısı da hazırlanmış olur. Ayrıca bu geri bildirimler okul rehber öğretmeni ile paylaşarak etkinliklerle ilgili ortaklaşa kararlar verilebilir.