• 0(258) 211 85 85
 • 0(258) 211 85 85
 • info@denizlikoleji.com
 • Türkçe

Okul Öncesi

 • DENİZLİ KOLEJİ ANAOKULU

  DENİZLİ KOLEJİ ANAOKULU

   
  Denizli Koleji’nde geliştirilen okul öncesi programı, uluslararası alanda kabul görmüş en yaygın eğitim
  modelleri olan Montessori, Waldorf, Reggio Emilia ve Gems eğitim modellerini içinde barındıran aynı zamanda
  MEB kazanımları ve değerler eğitimi ile de harmanlamıştır.Tüm bu program çocukların bireysel
  farklılıkları gözetilerek uygulanmaktadır.

  Eğitimde doğru hedefler belirlemek ve o hedefler doğrultusunda topluma yararlı bireyler kazandırmak hiç
  şüphesiz biz eğitimcilerin en birincil görevlerindendir. Demokratik bir okul ortamı oluşturarak öğrencilerimizin
  demokrasiyi benimseyip paylaşımcı ve işbirliğine dayalı çalışmalarını desteklemek onlara kazandırmak
  istediğimiz en önemli evrensel değerlerimizdendir.

  Dünyaya hükmetmek, bilimsel alanlarda söz sahibi olabilmek ve hepsinden önemlisi tarihe yön verebilmek
  gelecek nesillerin üstlenmek zorunda olduğu sorumlulukların başında gelmektedir.

  Çocuklarımıza Türkçeyi doğru ve etkin öğretmek için onların mümkün olduğunca çok sözcükle tanışmalarını
  sağlıyoruz. Sözcük hazinesi zenginleşen çocuklarımızın, Türkçeyi kullanma becerileri ile birlikte kendini ifade
  etme becerileri ve özgüvenleri de gelişiyor.
  Öğretim Tekniklerimiz
  • Tekerleme
  • Parmak oyunları
  • Şiir-Şarkı
  • Bilmeceler
  • Öykü anlatma, oluşturma
  • Yarım öyküyü tamamlama
  Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle bireysel ve sosyal alanlarda da geliştiriyoruz. Anaokulu çocuklarını bireysel
  ve sosyal yönden geliştirmek, onların gelecekteki başarılarının temel taşlarını oluşturur. Bu amaç doğrultusunda
  hazırlanan çalışmalarla öğrencilerimize;
  • Müzik eğitimi ile seslerini doğru kullanmayı
  • Görsel sanatlar ile kendilerini resim yoluyla ifade etmeyi
  • Croos-action dersleri ile bedensel gelişim takibi ve raporlaması
  • Akıl oyunları, robotik kodlama eğitimleri ile düşünme, tasarlama ve strateji uygulama becerilerini
  • Doğayla iç içe sınıflarda verilen eğitimler, sera ve bahçe çalışmaları
  • Her çocuğun kendine ait bahçe bölümü
  • Olimpik havuzumuzda yüzme eğitimleri
  • Yoğunlaşrıtılmış ingilizce eğitimi
  • Stem dersleri ile analitik ve tasarım odaklı düşünme
  Fen ve doğa etkinlikleri;
  • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen
  • Fen ve doğayla ilgili öncü kavramları anlayabilen
  • Yaparak yaşayarak öğrenmelerini
  • Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini
  • Fen, matematik ve bilime ilgi duyan bireyler olmalarını sağlıyoruz.
  Görüşmeler;
  Okul öncesi eğitimde, öğrenci gelişimin izlenebilmesi için geri bildirimin öneminin farkındayız. Rehber
  öğretmen ve sınıf öğretmenimizin, öğrencinin gelişimini izlemek amacıyla yaptığı çalışmaları düzenli aralıklarla
  bireysel görüşmeler yaparak velilerimizle paylaşıyoruz.

  Mutfak etkinliklerimiz;
  Çocukların el göz koordinasyonunu destekleyen, grup ile işbirliği içinde malzeme ve yaratıcılıklarını kullanarak,
  özgün bir ürün ortaya çıkarma ve diğer arkadaşları ile paylaşmaya yönelik ayda bir yapılan bir etkinliktir.
  Yiyeceklerin pişmeden önceki ve piştikten sonraki halleri gözlenir, renk , koku ve tatları hakkında konuşulur ve
  sıralama çalışması ile etkinlik sonlandırılır.

  Kodlama eğitimi;
  Çocuklarımıza bilgisayarda oyun oynamayı değil, oyun programı yazmanın temellerini öğretiyoruz. Onlara
  teknolojinin nasıl çalıştığını oyunla göstererek yaratıcılıklarını kullanmalarına öncülük ediyoruz. Anaokulunda
  temellerini attığımız proglamlama-yaratıcılık öğretisi gelecekte çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyacakları bir
  beceri olacaktır.

  Aile katılımı etkinliğimiz;
  Okul aile işbirliğini destekleyebilme, velinin çocuğunu ve diğer çocukları gözleme imkânı sağlayabilme,
  eğlenceli ve öğretici etkinlik ortamı yaratabilme adına her velimiz seçtiği bir etkinliği sınıf ortamında çocuklara
  sunar ya da çocuklar ile etkinliği gerçekleştirir. Etkinlik bitiminde velilerimiz o gün ile ilgili duygularını
  aktarırlar.

  İlkokula hazırlık çalışmaları;
  Çocuklarımız el-göz koordinasyonu kurabilme, dinleme, dinlediğini anlama ve ifade edebilme yeteneğini
  geliştirebilme, sınıf disiplinine uyabilme adına ikinci dönem haftanın bir günü ilkokul binamızdaki ilkokul sınıf
  öğretmenleri ile çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalarla çocuklarımızın kas gelişimi, duygusal, sosyal, öz
  bakım becerileri açısından ilkokula hazır olmaları hedeflenmektedir. (Çalışmaların ilkokul öğretmenleriyle
  gerçekleştirilen kısmı ikinci dönem başında başlar, birinci dönemde altyapı anaokulu sınıf öğretmenleri
  tarafından oluşturulur.

  Gezilerimiz;
  Çocuklara somut deneyimler sağlayabilme, sınıf dışında duyularını kullanarak edinebilecekleri deneyimleri
  sağlayabilme, yaşadığı dünyayı yakından tanımalarını ve incelemelerini sağlayabilme, bir grup tecrübesi
  yaşamalarına olanak sağlayabilme, adına yakın veya uzak çevreye velilerimizden aldığımız izin onay belgeleri
  ile geziler düzenlemekteyiz. Bu gezilere sınıf öğretmenleri eşlik etmektedir. Gezi başında ön hazırlık ve gezi
  sonunda da kısa sohbetler yapılarak etkinliğin değerlendirmesi yapılır.
   

  DENİZLİ KOLEJİ ANAOKULU
 • 21. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. İlkokul programımız bu ana fikir üzerine oluşturuldu.

  Öğrencilerimize farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak ve proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programları Denizli Koleji öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilmekte ve farklılaştırılmaktadır. Bu sayede öğrenciye sadece ezberlenecek bilgi parçalarını aktarmak yerine “Öğrenmeyi Öğretiyoruz.”

  ETKİN ÖĞRENME ORTAMLARI İLE ÇOCUKLARA ÖĞRENME BECERİSİ KAZANDIRIYORUZ.

  Modern dünya, bilginin giderek daha da etkin bir biçimde işlenmesini gerektiriyor. Çocuklara öğretilen şeyler ile aslında öğrenmeleri gereken şeyler arasında boşluk her gün, her ders büyüyor. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bu yüzyılda daha katılımcı, daha işbirlikli, daha esnek, daha üretken öğrenme ortamlarına ihtiyacımız olduğunun farkındayız.  

  Bizce 21. yüzyıl okulunda eğitim her an dinamik ve esnek olmalıdır. Bu anlayışla hem okulun fiziksel olanaklarının kullanımında, hem ders planlarında, hem de akademik işleyişte dinamizmi ve kişiye özel yaklaşımları destekliyoruz.

  DENİZLİ KOLEJİ eğitim anlayışının en temel prensiplerinden biri Öğretmen artık öğreten kişi değil, öğrenmeye liderlik eden, ‘’öğrenmeyi tasarıma dönüştüren’’ kişi rolündedir. Birlikte öğrenmenin deneyime ve bilgiye dönüştüğü yaratıcı, düşünebilen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek ve kazandırmak,bunu pratiğe dönüştürmek bilinciyle hareket etmek Denizli Koleji olarak ilk hedeflerimiz arasındadır.

   

  İLKYILLAR PROGRAMI 4 YAŞTAN 4. SINIFA KADAR OLAN EĞİTİMİ BÜTÜNSEL OLARAK YAPILANDIRIYOR.

  Denizli Kolleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

  Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanımasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

  Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.

  Bu yaş grubundaki çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek sosyal duygusal becerileri ve özgüvenlerini geliştirir.
   
  “ Kurumumuz kültürüyle, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Milli Eğitim temel değer ve prensipleri ışığında yarının önderleri burada yetişecektir. ”
  Denizli Kolejinde geliştirilen okul öncesi programı; Uluslararası kabul görmüş en yaygın yaklaşımlar MONTESSORI, WALDORF, REGGİO EMILIA eğitim modellerini de içinde barındıran aynı zamanda M.E.B. T.T.K. kazanımları genişletilerek harmanlanmıştır. Değerler eğitimleri yoğun olarak etkinliklerle verilecektir. Programımız öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak uygulanacaktır.

  Denizli Kolejinde geliştirilen okul öncesi programı ve bu programın uygulayıcısı güçlü kadromuz ile öğrencilerimiz yaratıcı, üretken, bağımsız karar alabilen, öz ve milli değerlerine bağlı, aldığı eğitimlerle algısı geniş ve evrensel birer birey olarak yetişeceklerdir.

  DENİZLİ’ DE SADECE DENİZLİ KOLEJİ ANAOKULUNDA BULABİLECEĞİNİZ BU EN ÖNEMLİ AYRICALIKLAR İLE ANAOULUMUZDA BEKLEDİĞİNİZDEN FAZLASINI BULACAKSINIZ.

  • ÖĞRENCİLERİMİZLE YIL BOYU DEVAM EDEN SERA & BAHÇE ÇALIŞMALARI İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞA FARKINDALIĞI YÜKSEK, TEMELDEN YAŞAYARAK ÖĞRENEN, SAĞLIKLI VE ENERJİLERİNİ DOĞA İLE BİRLEŞTİRMİŞ ÇOCUKLAR OLARAK EĞİTİM ÖĞRETİMLERİ DEVAM EDECEKTİR.
  • BÜTÜN GÜN YANLARINDA OLACAK YABANCI ÖĞRETMENİLE FARKINDA OLMADAN İNGİLİZCE ÖĞRENECEKLER VE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ.
  • VERİLEN EĞİTİM KÜLTÜRÜ ÇEVRESİNDE DEVAM EDEN SÜREÇTE İLKOKUL-ORTAOKUL VE LİSEMİZLE ORDAN ORAYA SAVRULARAK KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞAMAYACAKSINIZ
  • ÇOCUKLARIMIZ OLİMPİK YAZME HAVUZUMUZDAKİ YÜZME EĞİTİMLERİYLE SAĞLIKLI BİREYLER OLARAK YETİŞECEKLER
  • KAMPÜSÜMÜZ İÇİNDE BULUNAN BUZ PİSTİ İLE ONLARA FARKLI BİR HOBİ DALI AÇIYORUZ.
  • YİNE KAMPÜSÜMÜZ İÇİNDE BULUNAN CEP SİNEMA İLE ÇOK AMA ÇOK EĞLENECEKLER VE ÖĞRENECEKLER
  • SADECE OKULUMUZDA UYGULANACAK CROSS ACTION İLE HER BİR ÖĞRENCİYE AYRI OLARAK DÜZENLENMİŞ SPOR PROGRAMI
  • UZMAN DİYETİSYEN TARAFINDAN HAZIRLANAN MENÜ VE DİYETLER
  BİZİ SEÇMENİZ İÇİN DAHA ÇOK NEDENİNİZ VAR BURADA SAYILANLAR
  YALNIZCA DENİZLİ KOLEJİNDE!!!
   

  KULÜPLER
  * BUZ PATENİ
  * CROSS ACTION
  * CİMNASTİK
  * BALE
  Okul Öncesi Tavsiye 2

  Detaylı incele
  Okul Öncesi Tavsiye 1

  Lansman topntımız ile ilgili basında çıkan haberden alıntıdır: Güçlü eğitim ka

  Detaylı incele