İlkokul

Yemek Listesi

21. yüzyılda insanların nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. İlkokul programımız bu ana fikir üzerine oluşturuldu.

Öğrencilerimize farklı düşünme becerisini kazandırmak, zihinsel kapasitelerini artırmak ve proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilkokul eğitim programları Denizli Koleji öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilmekte ve farklılaştırılmaktadır. Bu sayede öğrenciye sadece ezberlenecek bilgi parçalarını aktarmak yerine “Öğrenmeyi Öğretiyoruz.”

ETKİN ÖĞRENME ORTAMLARI İLE ÇOCUKLARA ÖĞRENME BECERİSİ KAZANDIRIYORUZ.

Modern dünya, bilginin giderek daha da etkin bir biçimde işlenmesini gerektiriyor. Çocuklara öğretilen şeyler ile aslında öğrenmeleri gereken şeyler arasında boşluk her gün, her ders büyüyor. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bu yüzyılda daha katılımcı, daha işbirlikli, daha esnek, daha üretken öğrenme ortamlarına ihtiyacımız olduğunun farkındayız.  

Bizce 21. yüzyıl okulunda eğitim her an dinamik ve esnek olmalıdır. Bu anlayışla hem okulun fiziksel olanaklarının kullanımında, hem ders planlarında, hem de akademik işleyişte dinamizmi ve kişiye özel yaklaşımları destekliyoruz.

DENİZLİ KOLEJİ eğitim anlayışının en temel prensiplerinden biri Öğretmen artık öğreten kişi değil, öğrenmeye liderlik eden, ‘’öğrenmeyi tasarıma dönüştüren’’ kişi rolündedir. Birlikte öğrenmenin deneyime ve bilgiye dönüştüğü yaratıcı, düşünebilen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek ve kazandırmak,bunu pratiğe dönüştürmek bilinciyle hareket etmek Denizli Koleji olarak ilk hedeflerimiz arasındadır.

 

İLKYILLAR PROGRAMI 4 YAŞTAN 4. SINIFA KADAR OLAN EĞİTİMİ BÜTÜNSEL OLARAK YAPILANDIRIYOR.

Denizli Kolleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanımasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.

Bu yaş grubundaki çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek sosyal duygusal becerileri ve özgüvenlerini geliştirir.

 • Denizli’nin En İyi Eğitim Kadrosu
 • Teknoloji destekli eğitim
 • İlkyıllar Programı
 • Cambridge IGCSE dil Eğitimi
 • Matematik Olimpiyatlarına hazırlama
 • Robotik ve Kodlama Eğitimi
 • CROSSACTION KIDS İle Bedensel gelişim takibi ve raporlaması
 • PDEVCO İle Rehberlik ve kişisel gelişim
 • Zeka Oyunları
 • Yüzme, Buz Pisti ,Tenis Futbol Basketbol Voleybol sporlarında Kulüp çalışmaları

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ”

Okulumuzda cambridge yayınları kullanılmakta ve bu yayınların temsilcileri ile işbirliği içerisinde yıl içi tüm programlar belirlenmektedir.Hafta sonu dil okulu etkinliklerinde öğrencilerimizin dil becerileri pekiştirilmektedir. okul öncesinden başlayan yabancı dil Eğitimi, alanında uzman öğretmenlerimiz ile ilkokulda da yoğunlaşarak devam eder. Deneyimli öğretmenler tarafından speaking (konuşma) dersleri ile desteklenen program, derslerde uygulanan drama teknikleri ile zenginleştirilerek, öğrencilerin İngilizce’yi yaşayarak ve daha kolay öğrenmesini sağlamaktadır.

 • İlkokul İngilizce programının amacı;

a- Başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak

b- İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak;

c- İngilizce okur yazarlık eğitimini tamamlamak

d- Öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmek

İlkokul İngilizce öğretim yöntemi;

1- Öğretim süreç ve gelişim odaklı olarak planlanır.

2- Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

3- Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin okul dışında da devam etmesini sağlar.

 

 

ETKİN VELİ İLETİŞİMİ

 

VELİLERİMİZ İLE ARAMIZDAKİ ETKİN İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ OKUL BAŞARISINI SAĞLIYOR.

Anne babalar çocuklarının okul dışındaki öğretmenleridirler. Bu nedenle velilerimizin çocuklarıyla okul dışında yaptıkları eğitim faaliyetlerini yapılandırıyoruz.

Yapılan araştırmalar okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişimde bulunan, bu anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Denizli Kolejinde uygulanan İlk Yıllar Programının önemli bileşenlerinden biri de velilerimizin çocuklarıyla arasındaki iletişimi düzenleyen ve eğitimsel faaliyetlerini yapılandıran ‘’Bilinçli Ebeveyn Akademisi‘’ programıdır.

Düzenli rapor ve bültenler ile veli – öğretmen koordinasyonu sağlıyoruz.

 

KODLAMA, ROBOTİK VE MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİ (STEM)

KODLAMA, ROBOTİK VE MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİMİZ İLKOKUL YILLARINDA BAŞLIYOR

21. yüzyıl çocuklarının standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var.

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir.

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor.

Denizli Kolejinde STEM eğitimi ilkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan eleştirel düşünme, işbirliği, ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ

21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir.

Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme ( critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme, sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Denizli Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır. 

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir.

Zeka geliştirme programımız ile çocukların dikkat, odaklanma ve öğrenme becerileri gelişiyor.